Extra Årsmöte med Ericsson Seniorer 2006-09-14

 

Plats: TN Gröna matsalen

 

40 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till det extra årsmötet.

 

§ 1        Ordförande Margaretha Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§ 2        Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

 

§ 3        Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

 

§ 4        Till justeringsmän valdes Rolf Ekengren och Bibbi Farman.

 

§ 5        Fastställdes att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

 

§ 6        Dagordningen godkändes.

 

§ 7        Mötesordföranden gick igenom den proposition, med förslag till ändring av stadgarna, som vid en första dragning godkänts av årsmötet 2006‑02‑23.


Styrelsen föreslog ändring av säte med hänsyn till strukturella ändringar inom Ericsson, reglering av när hedersmedlem kan utses, uteslutande av text om jäv (jävsförhållanden hanteras i attestinstruktionen i föreningens regeldokument), samt språkliga ändringar och förtydliganden.

 

Mötet antog propositionen.

 

Stadgarna kommer därmed att ändras i enlighet med den nu slutligt godkända propositionen.

 

§ 8        Ordförande tackade de närvarade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Erik Hoving                                              Folke Karlsson       

Sekreterare                                             Ordförande                                          

Justeras:

 

 

 

Rolf Ekengren                                          Bibbi Farman