Årsmöte med Ericsson Seniorer 2007-02-22

 

Plats: Tant Åkes Krog, Liljeholmen

 

97 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

 

§ 1     Ordföranden Margaretha Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§ 2    Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

 

§ 3    Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

 

§ 4    Till justeringsmän för mötet valdes Bibbi Farman och Lennart Gustafsson.

 

§ 5    Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

 

§ 6    Dagordningen för mötet antogs.

 

§ 7    Verksamhetsberättelsen för år 2006 föredrogs och godkändes av mötet.

 

§ 8    Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 9    Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.

 

§ 10  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

 

§ 11  Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2007.

 

§ 12  Medlemsavgiften för år 2008 fastställdes till oförändrade 100 kr.

 

§ 13  Val av styrelse:

 

Till ledamöter valdes:

Hans Nihlén på två år (Ordförande, nyval)

Sten Grusell på två år (omval).

Arne Hultman på två år (omval).

Thorwald Lundmark på två år (nyval).

 

Till suppleanter valdes:

Helena Dankowicz på ett år (omval)

Kenneth Friberg på ett år (nyval).

 

Ledamöter med kvarstående mandattid:

Solveig Aas

Erik Hoving

 

§ 14  Val av revisorer

 

Till revisor valdes:

Göthe Johansson på två år (omval)

 

Till revisors suppleant valdes:

Folke Karlsson på ett år (nyval)

 

Revisor med kvarstående mandattid:

Eva Jansson

 

§ 15   Till valnämndsledamöter valdes:

 

Gunnel Backman på ett år (omval), sammankallande

Bengt Kärrström  ett år (omval)

Leif Östling på ett år (nyval).

 

§ 16   Propositioner

 

Arne Hultman presenterade en proposition, med förslag till omdisposition och komplettering av stadgarna. Styrelsen föreslog att § 4 Föreningens inriktning och verksamhet blir ny § 2, samt att som § 4 införs att medlemsavgift, som betalas av ny medlem under november och december även får gälla som avgift för det kommande året en sedan länge tillämpad praxis. Mötet antog propositionen. För att träda i verkställighet krävs att propositionen också antas vid nästkommande årsmöte. Sten Grusell presenterade en proposition där det föreslogs att Margaretha Nilsson och Folke Karlsson utses till hedersmedlemmar. Mötet antog propositionen.

 

§ 17  Övrigt

 

På fråga från Roland Hagermo meddelades att hedersmedlem i likhet med pensionär som fyllt 85 år är befriad från medlemsavgift.

 

Mötesordföranden framhöll de problem som uppstår  medlemmar som anmält sig till en aktivitet inte infinner sig utan ha anmält förhinder. En bättring på den punkten behövdes.

 

§ 18  Årsmötets avslutning

 

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.

 

 

(Erik Hoving)                                                         (Folke Karlsson)

Erik Hoving                                                           Folke Karlsson

Sekreterare                                                           Ordförande

 

 

Justeras

 

(Bibbi Farman)                                                      (Lennart Gustafsson)

Bibbi Farman                                                         Lennart Gustafsson