Årsmöte med Ericsson Seniorer 2006-02-23

 

94 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

 

§ 1     Ordföranden Margaretha Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§ 2    Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

 

§ 3    Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

 

§ 4    Till justeringsmän för mötet valdes Bernt Wastensson och Ulrich Vilmar

 

§ 5    Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

 

§ 6    Dagordningen för mötet antogs.

 

§ 7    Verksamhetsberättelsen för år 2005 föredrogs och godkändes av mötet.

 

§ 8    Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 9    Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.

 

§ 10  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

 

§ 11  Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2006.

 

§ 12  Medlemsavgiften för år 2007 fastställdes till oförändrade 100 kr.

 

§ 13  Val av styrelse:

 

         Till ledamöter valdes:

         Solveig Aas på två år (nyval).

         Jan Gars på två år (nyval).

         Erik Hoving på två år (omval).

 

         Till suppleanter valdes:

         Helena Dankowicz på ett år (nyval).

         Uno Pettersson på ett år (omval).

       

         Ledamöter med kvarstående mandattid

         Margaretha Nilsson (Ordförande)

         Folke Karlsson

         Sten Grusell

         Arne Hultman

 

          Valberedningen föreslog styrelsen att adjungera Ulrich Vilmar till styrelsearbetet under 2006.

 

§ 14  Val av revisorer

 

         Till revisor valdes:

         Eva Jansson på två år (omval)

 

         Till revisorssuppleant valdes:

         Maj Törnqvist på ett år (omval)

 

         Revisor med kvarstående mandattid

         Göthe Johansson

 

§ 15   Till valnämndsledamöter valdes:

 

         Ketty Wastensson på ett år (omval), sammankallande

         Bengt Kärrström  på ett år (omval)

         Gunnel Backman på ett år (omval).

 

§ 16   Mötesordföranden presenterade en proposition, med förslag till ändring av stadgarna. Styrelsen föreslog ändring av säte med hänsyn till strukturella ändringar inom Ericsson, reglering av när hedersmedlem kan utses, uteslutande av text om jäv (jävsförhållanden hanteras i attestinstruktionen i föreningens regeldokument), samt språkliga ändringar och förtydliganden. Mötet antog propositionen. Ett extra årsmöte planeras i samband med höstens första månadsträff då stadgeändringen kommer att tas upp för slutligt godkännande.

 

§ 17   Övrigt

 

Styrelsen bad om kommentarer och fick synpunkter på frekventare programblad som alternativ till ett vår- och ett höstprogram, herrgårdsutflykt i stället för höstfest, samt problemet med de kostsamma numera dåligt besökta månadsträffarna.

 

§ 18   Årsmötets avslutning

 

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och föreningens ordförande tackade de närvarade för erhållna synpunkter och visat intresse.

 

 

          (Erik Hoving)                                                                               (Folke Karlsson)

Erik Hoving                                                                                 Folke Karlsson

Sekreterare                                                                                Ordförande

 

Justeringsmän:

 

          (Bernt Wastensson)                                                                  (Ulrich Vilmar)

Bernt Wastensson                                                                     Ulrich Vilmar