Protokoll från årsmöte med Ericsson Seniorer 2005-02-17

 

85 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

 

§ 1       Ordföranden Margaretha Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§ 2          Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

 

§ 3          Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

 

§ 4          Till justeringsmän för mötet valdes Stig Bernholm och Roland Hagermo.

 

§ 5       Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

 

§ 6       Dagordningen för mötet antogs.

 

§ 7       Verksamhetsberättelsen för år 2004 (bilaga 1) föredrogs och godkändes av mötet.

 

§ 8       Revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 9       Resultat- och balansräkningarna (bilaga 3) godkändes av mötet.

 

§ 10       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.      

 

§ 11       Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2005.      

 

§ 12       Medlemsavgiften för år 2005 fastställdes till oförändrade 100 kr.

 

§ 13        Val av styrelse:

 

Till ordförande valdes:

Margaretha Nilsson på två år (omval).

 

Till ledamöter valdes:

Folke Karlsson på två år (omval).

Arne Hultman på två år (nyval).

Sten Grusell på två år (nyval).

 

Till suppleanter valdes:

Solveig Aas på ett år (omval).

Uno Pettersson på ett år (omval).

 

§ 14        Val av revisorer

 

Till revisor valdes:

Göthe Johansson på två år (omval)

 

Till revisorssuppleant valdes:

Maj Törnqvist på ett år (omval)

 

§15         Till valnämndsledamöter valdes:

 

Ketty Wastensson på ett år (omval), sammankallande

Bengt Kärrström  på ett år (nyval)

Gunnel Backman på ett år (nyval).

 

§16       Mötesordföranden presenterade två propositioner, där styrelsen föreslog Stig Garhult som hedersledamot (bilaga 4), respektive regler för kostnadsersättning till styrelsen (bilaga5). Mötet beslöt enhälligt att utse Stig Garhult till hedersledamot. Även propositionen om kostnadsersättning antogs.

 

§ 17       Övrigt

 

Ketty Wastensson ställde frågan om några medlemmar var villiga att hjälpa styrelsen i samband med fester och andra arrangemang. Intresserade kunde anmäla sig till styrelsen eller Ketty.

 

§18       Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tryckte därvid på behovet av frivilliga som kan hjälpa styrelsen i dess arbete.

 

               (Erik Hoving)                         (Folke Karlsson)

Erik Hoving                          Folke Karlsson

Sekreterare                            Ordförande

 

Justeringsmän:

 

               (Stig Bergholm)                     (Roland Hagermo)

Stig Bergholm               Roland Hagermo

 

Efter årsmöte avtackades Helena Dankowicz och Stig Garhult för sitt arbete i styrelsen. Stig lämnade styrelsen efter att ha deltagit i styrelsearbetet i hela 11 år.