Årsmöte 2004-02-19

 

Ett 60-tal röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet den 19 februari 2004.

 

§ 1            Ordförande May-Brith Garhult öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

§ 2       Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

 

§ 3       Till sekreterare för mötet valdes Aino Moltkeson.

 

§ 4       Till justeringsmän för mötet valdes Evy Moltkesson och Rolf Ekengren.

 

§ 5            Fastställdes att mötet hade utlysts i behörig ordning.

 

§ 6            Dagordningen godkändes av mötet.

 

§ 7            Verksamhetsberättelsen för år 2003 föredrogs (bilaga 1) och godkändes av mötet.

 

§ 8            Revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 9            Resultat- och balansräkningarna (bilaga 3) godkändes av mötet.

 

§ 10            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

 

§ 11     Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2004.

 

§ 12            Medlemsavgiften för år 2004 förblir oförändrad, d v s 100:- per person.

 

§ 13     Val av styrelse:

 

            Till ordförande valdes

            Margaretha Nilsson (ett år)

 

            Till ledamöter nyvaldes:

            Erik Hoving och Helena Dankowitz på två år.

 

            Till suppleanter valdes:

            Solveig Aas (omval) på ett år och Uno Pettersson (nyval) på ett år

 

§ 14     Till revisor valdes

            Eva Jansson (omval) på två år

 

            Till revisorssuppleant valdes

            Maj Törnkvist (omval) på ett år

 

§ 15     Till valnämndsledamöter omvaldes

            Ketty Wastensson och Gösta Holm

 

§ 16     Folke Karlsson presenterade en proposition, där styrelsen föreslog att May-Brith Garhult, Gunnel Backman och Hans Nygren blir Hedersledamöter i föreningen Ericsson Seniorer. Mötet beslutade enligt förslaget.

 

§ 17     Övrigt

 

            Rolf Ekengren föreslog att man höjer avgiften till 80:- för månadsdanserna för att kunna återgå till levande musik. Efter diskussion beslöt mötet att för 50:- skall man vid månadsträffarna få kaffe och mazarin,  plus levande musik till dansen.

 

            Folke Karlsson berättade att Arne Fernlöfs trio kommer att spela på Årsfesten den 25 mars 2004.

 

            Folke berättade vidare att det finns platser kvar både på Hemliga Resan den 17 mars 2004 och resan till Dalarna i juni.

 

            Folke informerade också om att Amica erbjuder lunch för pensionärer för 50:-, dock tidigast kl 12.30.

 

            Lars-Göran Eriksson föreslog gemensam lunch sista fredagen varje månad för de som är intresserade. Mötet antog detta förslag.

 

            Hans Nordengren föreslog att den gemensamma lunchen skulle intas på tisdagar eftersom kanslit har öppet denna dag.

 

            Mötet enades om att stå fast vid L-G Erikssons förslag..

 

            Helena Dankowitz ansåg att de som anmäler sig till olika aktiviteter skall stå fast vid detta. Undantag skulle kunna vara sjukdomsfall eller dylikt.

 

            Ulla  Westerbotn undrade om billigare lunch för pensionärer även gällde t ex Sätra. Stig Garhult svarade att detta är en överenskommelse gjord med Amica vid Telefonplan.

 

§ 18            Ordförande Folke Karlsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

            (Aino Moltkesson)                                        (Folke Karlsson)

            Aino Moltkesson                                         Folke Karlsson

            Sekretarare                                                      Ordförande

 

            Justeringsmän:

 

            (Evy Moltkesson)                                        (Rolf Ekengren)

            Evy Moltkesson                                         Rolf Ekengren

 

 

Efter årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna med blommor. May-Brith Garhult hedrades dessutom med sång, hurrarop och stående ovationer.